Anunț concurs de promovare n gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, 19 iunie 2020

Unitatea administrativ teritorială Comuna Gârbova cu sediul în Gârbova, Str.Văii,nr.452,județul Alba, organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, în data de 19 iunie 2020 , ora 10, proba scrisă, pentru următoarea funcţie publică de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului :

Nr. crt.Funcţia publică conform statului de personalFuncţia publică în care urmează să promoveze
I.   Compartiment Administrație publică locală,secretariat,stare civilă,fond funciar
1.Consilier  clasa I, grad profesional asistentConsilier  clasa I, grad profesional principal

Concursul de promovare în grad profesional se va desfășura cu respectarea următoarelor condiţii de participare conform art.479 din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

ART. 479

Condiţii pentru concursul sau examenul de promovare în grad profesional

(1) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate*;
 3. c) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 4. d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

(2) Constituie vechime în grad profesional vechimea definită potrivit art. 424 alin. (6), precum şi cea prevăzută la art. 502 alin. (7), art. 509 alin. (5), art. 513 alin. (3), art. 514 alin. (4) şi art. 527 alin. (3).

*Art. 479 alin. (1) lit. b) intră în vigoare la un an de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 483 alin. (3).

Concursul de promovare în grad profesional constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecţia dosarelor;
 2. b) proba scrisă;
 3. c) interviu;

Concursul de promovare în grad profesional se va organiza cu respectarea prevederilor art. 125  din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi a condiţiilor de participare prevăzute la art. art. 478 alin.(1) şi alin.(2)  şi art. 479 , art.618 alin.(1) , alin.(4) și alin.(22) din  O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  la sediul Primăriei comunei Gârbova , Str.Văii, nr.452, judetul Alba.

Concursul de promovare va consta în redactarea unei lucrări scrise şi interviu.

 1. Proba scrisă va avea loc în data de 19 iunie 2020ora 10 la sediul Primăriei Gârbova ,Str.Văii, nr.452.
 2. Interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la sustinerea probei scrise , data și ora urmând a fi afișate odată cu rezultatele la proba scrisă.

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită de motivul respingerii dosarului, la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet www.primaria-garbova.ro

Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea «admis» ori «respins» la proba scrisă, respectiv interviu, se afişează la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet www.primaria-garbova.ro

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Dosarele pentru înscriere la concursul de promovare în grad profesional, se depun de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului. Termenul limită de depunere este data

de: 31 mai 2020, ora 16, la secretarul comunei d-na Cîlnicean Gabriela  şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 • cazier administrativ sau documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.475 alin.(1) lit.(d) din U.G. nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
 • formularul de înscriere .

Relaţii suplimentate se obţin la telefon 0258 -748118.

Prezentul anunţ, bibliografia generală şi specifică se afişează la sediul Primăriei comunei Gârbova, şi pe site-ul Primăriei: www.primaria-garbova.ro

Afişat azi 11.05.2020 ora 10 ,30 la sediul Primăriei Gârbova

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de promovare în grad profesional  a funcţionarilor publici din Compartimentul Administrație publică locală,secretariat,stare civilă,fond funciar

în data de 19 iunie 2020

Bibliografia generală:

1.Constitiţia României, republicată.

1.O.U.G. nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

2.L.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici,republicată,cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografia specifică:

1.O.G.nr.28/2008,privind registrul agricol,cu modificările și completările ulterioare,HG.nr.985/2019 privind  registrul agricol pentru perioada 2020-2024.

2.L.98/2016,privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare.