Anunț convocare ședință publică ordinară în data de 19.12.2019

În baza Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoștința publicului că în data de 19.12.2019,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova ședința ordinară publică convocată prin Dispoziția primarului nr.147/12.12.2019.

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

2.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și tacelor locale pe anul 2020

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției Reabilitare și dotare Școala gimnazială Gârbova

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

4.Proiect de hotărîre privind aprobarea lucrării construire Sală de sport

Proiect:inițiator primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

5.Proiect de  hotărîre privind însușirea Inventarului domeniului privat al comunei Gârbova

Proiect:inițiator primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.3

6.Probleme curente