Anunț proiect hotărâre act normativ

n temeiul art. 7 al.1 şi 2 din Legea nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoştinţa publicului că la nivelul comunei Gîrbova se află în procedura de elaborare :
1.Proiect de hotărîre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019.
1. Proiectul de hotărîre privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Gîrbova,judeţul Alba.
TextuFintegral al proiectelor de hotărîre însoţite de rapoartele de specialitate şi expunerile de motive se află afişate la afişierul din sediul Primăriei Gîrbova.Copie după Proiectele de hotărîre poate fi obţinută de cei interesaţi în baza unei solicitări scrise depusă la secretarul comunei în intervalul 10.11.2018-10.12.2018,între orele 8,00-12,00,de luni pînă vineri.
Cei interesaţi pot formula în scris propuneri,sugestii,opinii cu valoare de recomandare privind proiectul d.e act normativ,ce vor fi depuse la secretarul comunei D-na Cîlnicean Gabriela, pînă în data de 10.12.2018.
Persoanele care transmit în scris propuneri,sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionînd data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Prezentul anunţ a fost afişat la data de 9.12.2018