Anunt public convocare sedinta

ROMANIA

JUDETUL ALBA

PRIMARIA GÂRBOVA

Str. Vaii nr.452,tel.0258748118,fax 0258748101

E-mail girbova@ab.e-adm.ro

  1. 4209 din 24.08.2020

A N U N Ț

==========

În baza Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoștința publicului că în data de 28.08.2020,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova ședința ordinară publică convocată prin Dispoziția primarului nr.43/21.08.2020.

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local .

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar la Căminele culturale din Cărpiniș și Reciu.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Studiului de fezabilitate proiect ”Înființare,distribuție gaze naturale în comuna Gârbova,județul Alba.

Proiect: iniţiator: primar

  1. Proiect de hotărâre privind stabilire taxă închiriere.

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

5.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului consilierului local Muntean Ioan.

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.3

6.Probleme curente.

Gârbova  la 24.08.2020

SECRETAR GENERAL,

CÎLNICEAN GABRIELA