Anunt vânzare imobile

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: –COMUNA GÂRBOVA,cu sediul în localitatea Gârbova,str.Văii nr.452,județul Alba,având CUI 4562044,TEL.0258/748118,FAX.0258/748101,e-mail-girbova@ab.e-adm.ro.
  2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

2 Imobil, proprietate privată a comunei  Gârbova, identificat astfel:

– casă 166,55 mp și teren 250 mp, nr. cadastral: CF.71448, situată în intravilan,str.I.Creangă nr.509,cu acces direct de la drum ,conform HCL 45/31.07.2020.

-cabană 124 mp și teren afferent 1000 mp,nr.cadastral : CF.76263,situată în extravilan,cu acces direct de la drum,conform HCL 46/31.07.2020 și temeiului legal :OUG.NR.57/2019.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

la cerere, de la sediul instituției, Secretariat.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la Secretariatul Primăriei comunei Gârbova, str.Văii, nr. 452, județul Alba.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției:

150 lei / exemplar, ce se achită la caserie.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 18.08.2020, ora 10.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 25.08.2020, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria comunei Gârbova, Str.Văii, nr. 452, județul Alba, birou secretar.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Într-un exemplar, în două plicuri sigilate.

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

25.08.2020, ora 12.00, Primăria comunei Gârbova, str.Văii, nr. 452, județul Alba, Sala de ședințe la parter.

  1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Alba, Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, cod poștal: 510111, telefon: 0258/813510, fax: 0258/811184, e-mail tribunalul.alba@just.ro
  2. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 3.08.2020.