Transparență anunț act normativ 20.11.2019

În temeiul art.7 al.1 și 2 din Legea nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoștința publicului că la nivelul comunei Gârbova se află în procedura de elaborare :

1.Proiect de hotărîre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019.

Textul integral al proiectelor de hotărîre însoțite de rapoartele de specialitate și expunerile de motive se află afișate la afișierul din sediul Primăriei Gârbova.Copie după Proiectele de hotărîre poate fi obținută de cei interesați în baza unei solicitări scrise depusă la secretarul comunei în intervalul 20.11.2019-20.12.2019,între orele 8,00-12,00,de luni pînă vineri.

Cei interesați pot formula în scris propuneri,sugestii,opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ,ce vor fi depuse la secretarul comunei D-na Cîlnicean Gabriela,pînă în data de 20.12.2019.

Persoanele care transmit în scris propuneri,sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolele din proiectul de act normativ la care se referă,menționînd data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Prezentul anunț a fost afișat la data de 20.11.2019.

PRIMAR,

NEDELA IOAN